Πρόγραμμα Σπουδών
 
 
Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών
Καλλιεργειών» διαρθρώνεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία
περιλαμβάνουν επτά (7) μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο
των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι
εξήντα(60) μονάδες ECTS.
Τα μαθήματα και η διπλωματική εργασία των φοιτητών καθώς και οι μονάδες
ECTS κατανέμονται στο χρονικό διάστημα σπουδών, όπως περιγράφεται παρακάτω.
 
 
 
 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 
Τίτλος
 

 ΤΕΘ1
 
Λειτουργικές αποκρίσεις και προσαρμογές των φυτών υπό
κάλυψη

Περιεχόμενο
Το μάθημα θα επικεντρωθεί στις αποκρίσεις των φυτών στο
περιβάλλον τους, καθώς η θερμοκηπιακή καλλιέργεια στηρίζεται
στην τροποποίηση του φυσικού περιβάλλοντος για την βελτίωση
της ανάπτυξης του φυτού και της ποιότητας του φυτού. Θα
επιχειρηθεί σύνδεση των βασικών αρχών και διεργασιών της
φυτικής λειτουργίας (φωτοσύνθεση, υδατικές σχέσεις, θρέψη) με
τις κύριες περιβαλλοντικές παραμέτρους στο θερμοκήπιο,
προσεγγίζοντας το θέμα με όρους καταπόνησης αλλά και
βελτιστοποίησης.
Τα βασικά θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι: i) οι
παράγοντες που καθορίζουν τα ισοζύγια ενέργειας, άνθρακα και
νερού καλλιεργειών υπό κάλυψη, ii) η αλληλεπίδραση φυτικών
διεργασιών, όπως οι ανταλλαγές αερίων μέσω της φωτοσύνθεσης,
με το μικροκλίμα του θερμοκηπίου, iii) οι συνιστώσες της
διαχείρισης του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου και η σύνδεσή
τους με συγκεκριμένες πτυχές της φυτικής λειτουργίας (π.χ.
θερμοκρασία φυτού, λειτουργική κατάσταση φωτοσυνθετικής
συσκευής, συγκομιδή θρεπτικών στοιχείων), iv) η ρύθμιση και οι
μηχανισμοί των αποκρίσεων του φυτού έναντι πιθανών
καταπονήσεων, v) η πλαστικότητα στις αποκρίσεις του φυτού
έναντι περιβαλλοντικών διακυμάνσεων και καταπονήσεων ως
εργαλείο βελτιστοποίησης της παραγωγής.
 
Διδάσκοντες Ευθμία Λεβίζου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 
 
 
Τίτλος

 
ΤΕΘ2
 
Τεχνολογίες Ελέγχου Θερμοκηπίων και Διχτυοκηπίων


 
Περιεχόμενο
 
Το περιεχόμενο του μαθήματος επικεντρώνεται στις τεχνολογίες
των συστημάτων ελέγχου και στη διαχείριση του μικροκλίματος των
θερμοκηπίων και διχτυοκηπίων σε αλληλεπίδραση με την αύξηση
και ανάπτυξη των καλλιεργειών.
Τα βασικά θέματα του μαθήματος είναι: η φυσική του
μικροκλίματος του θερμοκηπίου, η καλλιέργεια (προσομοίωση
διαπνοής και φωτοσύνθεσης, ανταπόκριση στις κλιματικές
συνθήκες), η διαχείριση του εναέριου περιβάλλοντος του
θερμοκηπίου (παράγοντες, εργαλεία, έλεγχος) και το θερμοκήπιο
(τύποι θερμοκηπίων, συστήματα ελέγχου μικροκλίματος και
καλλιέργειας, υλικά κάλυψης, συστήματα καλλιεργειών κ.α.).
Επίσης βασικά τμήματα του μαθήματος αποτελούν θέματα που
αφορούν στον τρόπο λειτουργίας και ελέγχου των συστημάτων
κλιματισμού των θερμοκηπιακών μονάδων, στην υποβοήθησης
λήψης αποφάσεων για τον έλεγχο των συστημάτων αυτών και στα
συστήματα προσομοίωσης του μικροκλίματος. Τέλος, στόχο του
μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση των αισθητήρων που
χρησιμοποιούνται για τις μετρήσεις μικροκλιματικών παραμέτρων
και παραμέτρων ανάπτυξης και φυσιολογικής δραστηριότητας των
φυτών στο θερμοκήπιο και των αυτοματισμών ελέγχου των
συστημάτων του θερμοκηπίου.
 
Διδάσκοντες Νικόλαος Κατσούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής
 
 
Τίτλος
 

 
ΤΕΘ3
 
Τεχνικές διαχείρισης ανθοκομικών καλλιεργειών και παραγωγής
αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού
 
Περιεχόμενο
 
Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά στην ανάπτυξη των τεχνικών
που εφαρμόζονται στις θερμοκηπιακές μονάδες για την
καλλιέργεια ανθοκομικών φυτών στο έδαφος και σε φυτοδοχεία,
καθώς και στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών παραγωγής
αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών φυτών.
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αναπτύσσονται θέματα που
αφορούν στη διαχείριση ανθοκομικών καλλιεργειών υπό κάλυψη,
στην εφαρμογή φυτορυθμιστικών ουσιών για τον έλεγχο της
ανάπτυξης και της ανθοφορίας των φυτών, στη χρήση
προσομοιωμάτων για τον καθορισμό της βέλτιστης στρατηγικής
διαχείρισης της καλλιέργειας, καθώς και τις σύγχρονες τεχνικές
διάγνωσης της καταπόνησης των φυτών. Αναλύεται η μεθοδολογία
επιλογής και εισαγωγής νέων ανθοκομικών ειδών στην εμπορική
ανθοκομία, καθώς και οι τεχνικές μετασυλλεκτικής μεταχείρισης
των δρεπτών ανθέων. Επίσης παρουσιάζονται in vitro τεχνικές
παραγωγής αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού και αναλύεται ο
εξοπλισμός που απαιτείται για την οργάνωση των αντίστοιχων
μονάδων.
 
Διδάσκοντες Χρήστος Λύκας, Επίκουρος Καθηγητής
 
 
 
Τίτλος

 
ΤΕΘ4
 
Σύγχρονα συστήματα καλλιέργειας λαχανοκομικών φυτών υπό
κάλυψη
 
Περιεχόμενο
 
Το μάθημα ασχολείται με την περιγραφή των σύγχρονων
συστημάτων καλλιέργειας υπό κάλυψη των κυριότερων
λαχανοκομικών φυτών και παρουσιάζει με λεπτομέρειες την
καλλιεργητική τεχνική τους με βάση τα συστήματα αυτά. Ιδιαίτερη
έμφαση θα δοθεί στην καλλιέργεια σε έδαφος και υποστρώματα
ανάπτυξης, όπου θα παρουσιαστούν οι περιπτώσεις της κάθε
καλλιέργειας ξεχωριστά.
Παράλληλα θα δοθούν πληροφορίες για τα κριτήρια ποιότητας των
λαχανοκομικών προϊόντων και πως αυτή επηρεάζεται τόσο
πρσυλλεκτικά όσο και μετασυλλεκτικά. Τέλος, ένα μέρος του
μαθήματος θα αφορά στη σύγχρονη τάση της χρήσης βιοδιεγερτών
στην καλλιέργεια των λαχανοκομικών με στόχο τη βελτίωση της
απόδοσης της καλλιέργειας και της ποιότητας των παραγόμενων
προϊόντων.
 
Διδάσκοντες Σπύρος Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
 
 
Τίτλος
 
ΤΕΘ5
 
Συστήματα Υδροπονικών Καλλιεργειών
 
 
Περιεχόμενο
 
Το μάθημα περιλαμβάνει εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες του
σχεδιασμού των υδροπονικών συστημάτων και του απαραίτητου
εξοπλισμού τους. Παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στο
περιβάλλον της ρίζας των φυτών και τις παραμέτρους του
μικροκλίματος και του θρεπτικού διαλύματος που το
διαμορφώνουν. Αναλύονται οι τεχνικές και τα συστήματα που
χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια εκτός εδάφους.
Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των υποστρωμάτων που
χρησιμοποιούνται στις υδροπονικές καλλιέργειες. Γίνεται
διαστασιολόγηση του απαραίτητου εξοπλισμού του συστήματος
υδρολίπανσης και απολύμανσης του θρεπτικού διαλύματος. Γίνεται
προσομοίωση των αναγκών σε νερό και θρεπτικά στοιχεία των
σημαντικότερων ανθοκομικών και λαχανοκομικών καλλιεργειών
και παρουσιάζονται οι τεχνικές καλλιέργειάς τους και η διαχείριση
του θρεπτικού διαλύματος με χρήση σύγχρονων τεχνικών και
μαθηματικών προσομοιωμάτων. Παρουσιάζονται και αναλύονται
οι μέθοδοι παρασκευής των θρεπτικών διαλυμάτων και η σύνθεσή
τους ανά καλλιέργεια και στάδιο ανάπτυξης. Τέλος, παρουσιάζονται
οι τεχνικές ανάλυσης των θρεπτικών διαλυμάτων και η
μεθοδολογία ανάπτυξης συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους
παραγωγούς υδροπονικών καλλιεργειών.
 
 
Διδάσκοντες Νικόλαος Κατσούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Χρήστος Λύκας, Επίκουρος Καθηγητής
Σπύρος Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
 
 
Τίτλος
 

 
ΤΕΘ6 
 
Αντιμετώπιση εχθρών σε καλλιέργειες υπό κάλυψη
 
 
Περιεχόμενο
 
Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι η εκπαίδευση των
μεταπτυχιακών φοιτητών πάνω σε θέματα που σχετίζονται με
αντιμετώπιση εχθρών (έντομα, ακάρεα, τρωκτικά, μύκητες,
βακτήρια κτλ.) σε καλλιέργειες υπό κάλυψη, περιαστικές περιοχές
και αποθηκευτικούς χώρους. Στο πλαίσιο εργασιών των φοιτητών
στο μάθημα δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης και εμπλοκής σε
επίκαιρα θέματα, η παρουσίαση τους σε ακροατήριο και η συμβολή
σε συζητήσεις.
Περιεχόμενο μαθήματος: Φυτοπαθογόνα σε καλλιέργειες υπό
κάλυψη (κύριες κατηγορίες οργανισμών (μύκητες, βακτήρια κ.α.)).
Κύρια έντομα‐ακάρεα‐νηματώδεις σε καλλιέργειες υπό κάλυψη.
Χημική και μη‐χημική αντιμετώπιση των εχθρών των καλλιεργειών
υπό κάλυψη. Νέες τάσεις στην αντιμετώπιση των εχθρών των
καλλιεργειών υπό κάλυψη. Ζωικοί εχθροί αποθηκευμένων
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων: κύριες κατηγορίες
οργανισμών (έντομα, ακάρεα, τρωκτικά, κ.α.), μικροοργανισμοί
που προσβάλουν αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα:
κύριες κατηγορίες οργανισμών (μύκητες, βακτήρια κ.α.).
Αντιμετώπιση εχθρών σε περιαστικές περιοχές και αποθηκευτικούς
χώρους‐αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα.
 
 
Διδάσκοντες Νικόλαος Παπαδόπουλος, Καθηγητής,
Χρήστος Αθανασίου, Καθηγητής,
Ευάγγελος Βέλλιος, Επίκουρος Καθηγητής,
Νικόλαος Τσιρόπουλος, Καθηγητής,
Ανέστης Καρκάνης, Επίκουρος Καθηγητής
 
 
Τίτλος
 

 
ΤΕΘ7 
 
Μάρκετινγκ θερμοκηπιακών προϊόντων
 
 
Περιεχόμενο
 
Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές το
απαραίτητο πακέτο γνώσεων που θα τους καταστήσει ικανούς να
εφαρμόζουν τις αρχές του μάρκετινγκ στα προϊόντα που
παράγονται υπό κάλυψη. Στην πρώτη ενότητα διαλέξεων θα
παρουσιαστεί στους φοιτητές το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο
για την κατανόηση των αρχών του μάρκετινγκ. Στην επόμενη
ενότητα θα παρουσιαστούν οι τρόποι σχεδιασμού, οργάνωσης και
υλοποίησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου (business plan),
λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από σημαντικές παραμέτρους, όπως
το είδος του προϊόντος, η αγορά στόχος, οι διαθέσιμοι πόροι κα.
Τέλος, η τρίτη ενότητα θα περιλαμβάνει σειρά μελετών περίπτωσης
(case studies), μέσω των οποίων οι φοιτητές θα έχουν τη
δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με projects που έχουν εφαρμόσει
αυτές τις μεθοδολογίες και τον τρόπο αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει. Η εξοικείωσή τους με τις
έννοιες αυτές θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν την ζητούμενη από
την αγορά εργασίας τεχνογνωσία, προκειμένου να ανταποκριθούν
στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που συνεχώς
διευρύνεται.
 
 
Διδάσκοντες Γιώργος Βλόντζος, Επίκουρος Καθηγητής
 
 
 
 
Τίτλος

 
ΤΕΘ8
 
Ανάπτυξη σχεδίων έρευνας – μελέτες περιπτώσεων
 
 
Περιεχόμενο
 
Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου
μελέτης περίπτωσης με την ενσωμάτωση των γενικών και ειδικών
γνώσεων που θα αποκτήσουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους. Τα θέματα των μελετών περίπτωσης θα είναι
εξειδικευμένα και προσανατολισμένα στον τομέα των θερμοκηπίων
και των καλλιεργειών υπό κάλυψη. Οι φοιτητές θα έρχονται σε
επαφή με διάφορες θερμοκηπιακές μονάδες και θα τους
γνωστοποιούνται επίκαιρες ερωτήσεις/προβλήματα για τα οποία
θα πρέπει να διαμορφώσουν μια δημιουργική λύση
(συμβουλευτικό έργο). Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εργάζονται
σε μικρές ομάδες για να αναπτύξουν μια συγκεκριμένη
πρόταση/μελέτη για την επίλυση αυτού του ζητήματος, με βάση την
επιστημονική βιβλιογραφία και τη δημιουργική σκέψη
(χρονοδιάγραμμα, ορισμός ορόσημων και παραδοτέων,
πειραματικός προγραμματισμός). Εκτός από την ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας η μελέτη θα μπορεί να περιλαμβάνει μια πλειάδα
πρακτικών εργασιών, όπως ένα εργαστηριακό πείραμα, ένα
πείραμα στο ερευνητικό περιβάλλον της εταιρείας, μια έρευνα
μελέτη περίπτωσης, μία προσομοίωση κ.α. Το αποτέλεσμα της
μελέτης αναμένεται με τη μορφή έκθεσης και παρουσίασης. Το
παραδοτέο της μελέτης θα παρουσιάζεται και θα υπερασπίζεται
ενώπιον κριτικής επιτροπής.
 
 
Διδάσκοντες Γιώργος Βλόντζος, Επίκουρος Καθηγητής
Νικόλαος Κατσούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Χρήστος Λύκας, Επίκουρος Καθηγητής
Σπύρος Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
 
 
 
 
 
Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και πιστοποιείται με
τη βοήθεια ειδικά διαμορφωμένου παρουσιολογίου το οποίο υπογράφεται σε κάθε
συνάντηση από τον διδάσκοντα και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η
παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση που ένας
μεταπτυχιακός φοιτητής δεν παρακολούθησε τουλάχιστον το 70% των πραγματικών
ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος, τότε αποκλείεται από τις εξετάσεις του
μαθήματος αυτού, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να δικαιολογήσει με οποιονδήποτε
τρόπο μέρος των απουσιών αυτών και υποχρεούται να το παρακολουθήσει κατά το
επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Το πρόγραμμα μαθημάτων θα πραγματοποιείται πρωινές και απογευματινές
ώρες.
Η διδασκαλία κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος διαρκεί δώδεκα 12 εβδομάδες με
τρεις (3) ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκεια
κάθε εξαμήνου, είναι δυνατό, να περιοριστεί και μέχρι 10 εβδομάδες διδασκαλίας,
αρκεί όμως στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος να έχει συμπληρωθεί ο
απαιτούμενος αριθμός των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος (3
ώρες/εβδομάδα*12 εβδομάδες/εξάμηνο=36 ώρες/εξάμηνο). Ακόμη, σε ειδικές
περιπτώσεις, και μετά από έγκριση της Σ.Τ. παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των
απαιτούμενων ωρών διδασκαλίας για συγκεκριμένο μάθημα σε συντομότερο χρόνο
από τον προβλεπόμενο των 12 εβδομάδων. Για το κάθε μάθημα το 80% των
διαλέξεων θα πρέπει να γίνει με μορφή διδασκαλίας στην αίθουσα.

Που βρισκόμαστε